KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

TEMEL SEVİYE NİCEL VERİ ANALİZİ KURSU-18.02.2021


    TEMEL SEVİYE NİCEL VERİ ANALİZİ KURSU

 

1.    ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu eğitim faaliyeti personelin istatistik uygulamaları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

·     Hazırlanmış ham verileri anlar ve düzenler.

·     Temel analiz yöntemlerini kullanır ve yorumlar.

·     Uygun teknikleri kullanarak verileri analiz eder.

·     Verileri programa aktarır.

·   Verilerdeki değişkenleri doğru tanımlar ve uygular.

·  Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testi uygular.

·  Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testini yorumlar.

·     Veri analizi sonucu ortaya çıkan grafik ve tabloları yorumlar.

·     Analizde kullanılan değişkenleri doğru kullanır.

·     Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.

·     Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.

·     Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre belirler.

·     Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli becerileri sergiler.

·     Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

         2. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

A. Mesleki Bilgi

     A1. Alan Bilgisi

B.   Mesleki Beceri

      B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

      B3 Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C.   Tutum ve Değerler

      Tutum ve Değerler

      Kişisel ve Mesleki Gelişim


         3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 4 hafta 24 ders saattir.


4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Lisansüstü öğrenciler ve öğretim elemanları.


5.  ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

·       Eğitmen Doç.Dr. Erkan ATALMIŞ.

·        Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

·        Eğitimler program üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır.

·        Bu faaliyet merkezi/mahalli olarak düzenlenebilir.

6.  ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Ders

Saati

Temel Kavramlar

·       Araştırma verileri üzerinde temel istatistik ve çözümleme

işlemleri ham verilerin düzenlenmesi (değişken türleri , ölçme ve ölçek türleri)

·    Temel Kavramlar (Betimsel ve yordayıcı istatistik)

·    Veri girişi ve kontrolü

·       Frekans ve Yüzde Dağılımları

·       Betimsel İstatistikler: Mod ,Medyan ve bilgisayar uygulamaları

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dağılım ve Korelasyon İncelemesi

·       Dağılım Özelliklerinin İncelenmesi

-Normallik testleri

-Histogram

·       Korelasyon İncelemesi

-   OUTLER (üçlü değer) ayıklaması

-   Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar          uygulamaları

·       - Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar uygulamaları

 

 

 

 

 

6

Analiz Teknikleri ve Değişken Tanımlama

·       Regrasyon analizi

-Basit doğrusal regrasyon analizi

-Çoklu regrasyon analizi

·       DUMMY (Göstermelik) Değişkenler

-Dummy değişkenler ve veri girişi

-Dummy değişkenlerle regrasyon analizi

·       t testi

-tek örneklem için t testi

-Bağımsız örneklemler için t testi

-MANN-WHITNEY U testi ve uygulamaları

-Bağımlı örneklemler için t testi ve uygulamaları

-Wilcoxon testi örnekleme ve uygulamaları

 

 

 

 

 

 

6

Varyans Analizleri

·       Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) örnekleme ve uygulama

·       POST-HOC testler ve uygulamaları

·       KRUSKAL-WALLIS H testi ve uygulamaları

·       İki faktörlü varyans analizi ve uygulamaları

 

 

 

5

Ölçme ve Değerlendirme

1

TOPLAM

24

 

    7.  ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

·       Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

·       Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri elektronik ortamda verilecektir.


   8.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

·   Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla süreç değerlendirmesinin yanı sıra 100 sorudan oluşan, tüm konuları kapsayan açık uçlu soruların da yer aldığı çoktan seçmeli test yapılacaktır. 60 ve üzeri alan başarılı sayılacaktır.


Kayıt Tarihi:15 - 19 Şubat 2021

Eğitim Tarihi: 23 Şubat – 20 Mart 2021 (Salı ve Perşembe 18: 00- 20: 00 saatleri ve Cumartesi günü 14:00-16:00 saatleri arası toplam 4 hafta 24 saat eğitim)


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                 

- Ücretin Yatırıldığına Dair Dekont     

- İndirimden yararlananlar için personel veya öğrenci kimliği fotokopisi                      


DİĞER BİLGİLER

- Derslere %70 Devam Şartı Vardır.

- Kayıtlar Bahçelievler Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünde veya kayıt belgeleri ksusem@ksu.edu.tr adresine e-posta gönderilerek yapılacaktır.

- Eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle (Zoom) verilecektir.

- Kurs sonunda katılım belgesi verilecektir.

- İlan edilen kursun açılması için asgari katılımcı sayısı 15 kişidir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Sürekli Eğitim Merkezi  0344 300 2772

ÜCRETİN YATIRILACAĞI BANKA BİLGİLERİ:

Kurs Ücreti: 400- TL’dir. (KSÜ öğrencileri, personeli ve personel eş ve çocuklarına %20 indirim uygulanır.

HALKBANK:

Şube kodu: 1351, Hesap No: 05100025

Iban No: TR69 0001 2001 3510 0005 1000 25

Hesap Adı: KSÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü.

Bankamatikten yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

TEMEL SEVİYE İSTATİSTİK KURSU

 

 1. ETKİNLİĞİN ADI

Temel Seviye İstatistik Kursu

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu eğitim faaliyeti personelin istatistik uygulamaları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Hazırlanmış ham verileri anlar ve düzenler.
 • Temel analiz yöntemlerini kullanır ve yorumlar.
 • Uygun teknikleri kullanarak verileri analiz eder.
 • Verileri programa aktarır.
 • Verilerdeki değişkenleri doğru tanımlar ve uygular.
 • SPSS ile oluşturulmuş dataları başka bir programa aktarır.
 • Dataları başka bir programdan dönüştürerek SPSS’de kullanır.
 • Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testi uygular.
 • Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testini yorumlar.
 • Veri analizi sonucu ortaya çıkan grafik ve tabloları yorumlar.
 • Analizde kullanılan değişkenleri doğru kullanır.
 • SPSS de oluşturulan sonuçların bilimsel bir araştırma raporunda kullanır.
 • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.
 • Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.
 • Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre belirler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli becerileri sergiler.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER
 1. Mesleki Bilgi

A1. Alan Bilgisi

 1. Mesleki Beceri

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3 Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme


 1. Tutum ve Değerler

Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 5 gün 25 ders saattir.

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Lisans üstü öğrenci ve öğretim elemanları

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.
 • Eğitim görevlisi olarak SPSS alanında/konusunda uzman akademisyen görevlendirilecektir.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Eğitimler SPPS programı üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır.
 • Bu faaliyet merkezi/mahalli olarak düzenlenebilir.

 

 1. Konular

Ders

Saati

SPSS Temel Kavramlar

 • Araştırma verileri üzerinde temel istatistik ve çözümleme

işlemleri ham verilerin düzenlenmesi (değişken türleri , ölçme ve ölçek türleri)

 • SPSS Temel Kavramalar (Betimsel ve yordayıcı istatistik)
 • SPSS de veri girişi ve kontrolü
 • Frekans ve Yüzde Dağılımları
 • Betimsel İstatistikler: Mod, Medyan ve bilgisayar uygulamaları

 

 

 

 

6

 

  ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ Konuların Dağılım Tablosu

Dağılım ve Korelasyon İncelemesi

 • Dağılım Özellikerinin İncelenmesi

-Normallik testleri

-Histogram

 • Korelasyon İncelemesi
 1. OUTLER (üçlü değer) ayıklaması
 1. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bilgisayaruygulamaları
 • - Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar uygulamaları

 

 

 

 

 

6

Analiz Teknikleri ve Değişken Tanımlama

 • Regrasyon analizi

-Basit doğrusal regrasyon analizi

-Çoklu regrasyon analizi

 • DUMMY (Göstermelik) Değişkenler

-Dummy değişkenler ve veri girişi

-Dummy değişkenlerle regrasyon analizi

 • t testi

-tek örneklem için t testi

-Bağımsız örneklemler için t testi

-MANN-WHITNEY U testi ve uygulamaları

-Bağımlı örneklemler için t testi ve uygulamaları

-Wilcoxon testi örnekleme ve uygulamaları

 

 

 

 

 

 

6

Varyans Analizleri

 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) örnekleme ve uygulama
 • POST-HOC testler ve uygulamaları
 • KRUSKAL-WALLIS H testi ve uygulamaları
 • İki faktörlü varyans analizi ve uygulamaları

 

 

 

5

Ölçme ve Değerlendirme

2

TOPLAM

25

 

 1. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ
 • Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
 • Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri elektronik ortamda verilecektir.

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla süreç değerlendirmesinin yanı sıra 100 sorudan oluşan, tüm konuları kapsayan açık uçlu soruların da yer aldığı çoktan seçmeli test yapılacaktır. 60 ve üzeri alan başarılı sayılacaktır.
  • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi”(e-sertifika) verilecektir.TEMEL SEVİYE İSTATİSTİK KURSU

    

   1.     ETKİNLİĞİN ADI

   Temel Seviye İstatistik Kursu

   2.       ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

   Bu eğitim faaliyeti personelin istatistik uygulamaları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

   ·     Hazırlanmış ham verileri anlar ve düzenler.

   ·     Temel analiz yöntemlerini kullanır ve yorumlar.

   ·     Uygun teknikleri kullanarak verileri analiz eder.

   ·     Verileri programa aktarır.

   ·     Verilerdeki değişkenleri doğru tanımlar ve uygular.

   ·     SPSS ile oluşturulmuş dataları başka bir programa aktarır.

   ·       Dataları başka bir programdan dönüştürerek SPSS’de kullanır.

   ·     Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testi uygular.

   ·     Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testini yorumlar.

   ·     Veri analizi sonucu ortaya çıkan grafik ve tabloları yorumlar.

   ·     Analizde kullanılan değişkenleri doğru kullanır.

   ·     SPSS de oluşturulan sonuçların bilimsel bir araştırma raporunda kullanır.

   ·     Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.

   ·     Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.

   ·     Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre belirler.

   ·     Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli becerileri sergiler.

   ·     Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

    

   3.     ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

   A.   Mesleki Bilgi

   A1. Alan Bilgisi

   B.   Mesleki Beceri

   B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

   B3 Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme


   C.   Tutum ve Değerler

   Kişisel ve Mesleki Gelişim

    

   4.     ETKİNLİĞİN SÜRESİ

   Faaliyetin süresi 5 gün 25 ders saattir.

   5.     ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

   Lisans üstü öğrenci ve öğretim elemanları

   6.     ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

   ·       Eğitim görevlisi olarak SPSS alanında/konusunda uzman akademisyen görevlendirilecektir.

   ·        Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

   ·        Eğitimler SPPS programı üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır.

   ·        Bu faaliyet merkezi/mahalli olarak düzenlenebilir.

    

   7.    

   Konular

   Ders

   Saati

   SPSS Temel Kavramlar

   ·       Araştırma verileri üzerinde temel istatistik ve çözümleme

   işlemleri ham verilerin düzenlenmesi (değişken türleri , ölçme ve ölçek türleri)

   ·       SPSS Temel Kavramalar (Betimsel ve yordayıcı istatistik)

   ·       SPSS de veri girişi ve kontrolü

   ·       Frekans ve Yüzde Dağılımları

   ·       Betimsel İstatistikler: Mod, Medyan ve bilgisayar uygulamaları

    

    

    

    

   6

    

    

   ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ Konuların Dağılım Tablosu


   Dağılım ve Korelasyon İncelemesi

   ·       Dağılım Özellikerinin İncelenmesi

   -Normallik testleri

   -Histogram

   ·       Korelasyon İncelemesi

   -   OUTLER (üçlü değer) ayıklaması

   -   Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar          uygulamaları

   ·       - Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar uygulamaları

    

    

    

    

    

   6

   Analiz Teknikleri ve Değişken Tanımlama

   ·       Regrasyon analizi

   -Basit doğrusal regrasyon analizi

   -Çoklu regrasyon analizi

   ·       DUMMY (Göstermelik) Değişkenler

   -Dummy değişkenler ve veri girişi

   -Dummy değişkenlerle regrasyon analizi

   ·       t testi

   -tek örneklem için t testi

   -Bağımsız örneklemler için t testi

   -MANN-WHITNEY U testi ve uygulamaları

   -Bağımlı örneklemler için t testi ve uygulamaları

   -Wilcoxon testi örnekleme ve uygulamaları

    

    

    

    

    

    

   6

   Varyans Analizleri

   ·       Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) örnekleme ve uygulama

   ·       POST-HOC testler ve uygulamaları

   ·       KRUSKAL-WALLIS H testi ve uygulamaları

   ·       İki faktörlü varyans analizi ve uygulamaları

    

    

    

   5

   Ölçme ve Değerlendirme

   2

   TOPLAM

   25

    

   8.       ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

   ·       Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

   ·       Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri elektronik ortamda verilecektir.


   9.       ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

   ·       Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla süreç değerlendirmesinin yanı sıra 100 sorudan oluşan, tüm konuları kapsayan açık uçlu soruların da yer aldığı çoktan seçmeli test yapılacaktır. 60 ve üzeri alan başarılı sayılacaktır.

   ·       Başarılı olanlara “Kurs Belgesi”(e-sertifika) verilecektir.