KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

2021 SEM BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU-25.02.2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Birim İç Değerlendirme Raporu

 

 

 

https://sem.ksu.edu.tr/

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum Hakkında Bilgiler

 

Müdürlük Yönetim Yapısı

Müdürlüğümüz idari yönden Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı tarafındanyönetilmektedir.   

 

1. İletişim Bilgileri

 

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası 1. Kat Sürekli Eğitim Merkezi Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş 

 

Telefon:0344 3002772

e-posta: ksusem@ksu.edu.tr

Web:http://sem.ksu.edu.tr

 

2. Tarihsel Gelişimi

 

Merkezimiz 19/08/2002 tarih ve 24851 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır. 23/12/2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile yola devam etmektedir. İlk faaliyet yeri KSÜ Avşar Yerleşkesi iken 2012 yılından itibaren Bahçelievler Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası 1. katında hizmet vermeye devam etmektedir.SEM kendi imkanlarıyla giderlerini karşılayabildiği gibi Üniversitemize maddi kaynakda sağlamaktadır.

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

 

Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda ücretli ya da ücretsiz eğitimler vermek ve toplumun eğitim-kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek; Üniversite-sanayi, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve eğitim ilişkilerini geliştirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, bu amaçla laboratuarlar kurmak ve mevcut laboratuarlardan yararlanmak, sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.


b) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, bunlara iştirak etmek, yurtiçi-yurtdışı eğitim, bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel-kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, bunlarla hizmet değişimi sağlamak.


c) Sürekli eğitim faaliyetleri için görsel, işitsel ve yazılı her türlü yayın, ilan ve duyuruları yapmak.


ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, hazırlanmış projelere iştirak etmek.


d) Kuruluş amacına uygun olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.İdarenin Bazı Amaç ve Hedefleri


Amaçlar

Hedefler

Amaç 1: Kurs, Seminer ve Eğitimlerle ilgili toplumda farkındalık oluşturma.

Hedef 1:Toplumda sertifikalı ve eğitimli birey sayısını artırmak

Hedef 2: Toplumun ihtiyacına yönelik

yeni kurs, eğitim ve programların açılması.

Hedef 3: Sosyal medya hesapları yoluyla hedef kitlelere ulaşmak.

 

Amaç 2: Kurumsal kültürün,

kimliğin, imajın geliştirilmesi ve

tanınırlığın artırılması.

Hedef 1:  Kurum kimliği ve kültürünü

geliştirici faaliyetler yapmak.

 

Hedef  2:  Paydaşlarla iletişim faaliyetlerini

geliştirilmesi.  Paydaşlarla işbirliğinin

güçlendirilmesi.

Hedef 3:  İnternet sayfasının aktif kullanılması.

Amaç 3: Kaynak geliştirme ve

kaynak kullanım etkinliğinin

sağlanması.

Hedef 1: Birim bütçesinin artırılması ve üniversite bütçesine katkı sağlamak..

 


 

  

 

Ayrıca müdürlüğümüz bünyesindeki diğer hedeflerimiz


-Eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı teknikler kullanmak,

-Diğer üniversiteler ile işbirliği programlarının geliştirilmesi,

-Eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun olması,

-Müfredat ortaklığının sağlanması,

-Kurum kimliği ve kültürünü geliştirici faaliyetler yapmak,

-Kursiyer memnuniyetinin artırılması,

-Kursiyerlere iş bulma desteğinin artırılmasından oluşmaktadır.

 

  

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.2. Liderlik

 

Düzey: 

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Düzey: 4

Kanıtlar:

Merkez bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin merkezin web sayfasında kamuoyunu bilgilendirici duyurular yer almaktadır. Bu duyurularda açılan kurslar hakkında detaylı bilgiler, içerik, süre vb boyutlarıyla sunulmaktadır.


www.sem.ksu.edu.tr

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

 

Düzey: 3

Kanıtlar:

Merkezin misyon ve vizyonu web sayfasında kamuoyunun erişimine açık bir biçimde paylaşılmakta olup bu bilgiler ile kalite yönetimine ilişkin yapılanmamızı açıklayan diğer bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır.

 


 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

 

Düzey: 3

 Kanıtlar

Amaçlar

Hedefler

Amaç 1: Kurs, Seminer ve Eğitimlerle ilgili toplumda farkındalık oluşturma.

Hedef 1:Toplumda sertifikalı ve eğitimli birey sayısını artırmak

Hedef 2: Toplumun ihtiyacına yönelik

yeni kurs, eğitim ve programların açılması.

Hedef 3: Sosyal medya hesapları yoluyla hedef kitlelere ulaşmak.

 

Amaç 2: Kurumsal kültürün,

kimliğin, imajın geliştirilmesi ve

tanınırlığın artırılması.

Hedef 1:  Kurum kimliği ve kültürünü

geliştirici faaliyetler yapmak.

 

Hedef  2:  Paydaşlarla iletişim faaliyetlerini

geliştirilmesi.  Paydaşlarla işbirliğinin

güçlendirilmesi.

Hedef 3:  İnternet sayfasının aktif kullanılması.

Amaç 3: Kaynak geliştirme ve

kaynak kullanım etkinliğinin

sağlanması.

Hedef 1: Birim bütçesinin artırılması ve üniversite bütçesine katkı sağlamak..

 


 

 

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.3. Performans yönetimi

 

 

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.3. Yönetim Sistemleri

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

A.3. Yönetim Sistemleri

 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

 

Düzey:

Kanıtlar:

Kurumsal işleyişe ilişkin bilgiler düzenli olarak izlenmekte ve

kontrol altında tutulmaktadır.


 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.3. Yönetim Sistemleri

 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

 

 

Düzey:

Kanıtlar:

Merkezimizde açılan/açılacak olan kursların yürütülmesinde görevlendirilen personelin alan uzmanlarından oluşmasına özen gösterilmektedir. Özellikle akademik yetkinlik ve bilgi birikimi bakımından liyakatlı kişilerin kurslarda görev alması sağlanmaktadır.


 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.3. Yönetim Sistemleri

 

A.3.3. Finansal yönetim

 

Düzey:

Merkezimiz bütçe gelirini, açılan kurs programına kayıt olanlardan alınan kurs ücretleri oluşturmaktadır. İlgili bütçe yasal mevzuat hükümlerine göre kullanılmaktadır.

 

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.3. Yönetim Sistemleri

 

A.3.4. Süreç yönetimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.4. Paydaş Katılımı

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.4. Paydaş Katılımı

 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.4. Paydaş Katılımı

 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.4. Paydaş Katılımı

 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.5. Uluslararasılaşma

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.5. Uluslararasılaşma

 

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.5. Uluslararasılaşma

 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

 

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.5. Uluslararasılaşma

 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

 

Düzey:

Kanıtlar: 

 


 

 

 


 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

AÇIKLAMALAR:

 

Merkezimizde kurslar yıl boyu devam etmektedir. 2021 yılında gerçekleştirilen kurslar şunlardır.

Kursun Adı

Ders Saati

Katılımcı Sayısı

I.II.III. ve IV Seviye Yangın Eğitici Eğitimleri

64

73

İngilizce Akademik Yazım Kursu

20

7

Diksiyon Kursu

16

12

Siyer-i Nebi Kursu

10

4

Uygulamalı Temel Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

16

32

Yüksekte Çalışma Eğitimi

8

32

Emlak Danışmanlığı Kursu

100

24

Yaratıcı Yazarlık Kursu

18

6

Emlak Danışmanlığı Kursu

100

12

Materyal Tasarım Atölye Çalışması Eğitimi

10

38

Deney Hayvanları Kullanımı Kursu I (Teorik)

40

27

Deney Hayvanları Kullanımı Kursu II (Uygulamalı)

35

27

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Kursu

40

20

Toplam

477

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

Düzey:

Kanıtlar:

https://sem.ksu.edu.tr/

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.1.  Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

 

AÇIKLAMALAR:

 

Sertifikalandırmaya yönelik kriterler önceden belirlenerek internet sayfamızdan duyurulmakta ve bu duyuruya uygun hareket edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi*

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

 

AÇIKLAMALAR:

 

Merkezde eğitim-öğretim faaliyetleri derslikler, akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar gibi donanımlar ile yürütmektedir. Öğrencilerin öğrenme kaynağı olarak basılı ve dijital imkanlar bulunmaktadır. Öğrencilerin ve akademik personelin akademik anlamda iletişim ve etkileşimini artırmak amacıyla KSU Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesindeki eğitim yönetim sistemi kullanılmaktadır.

 

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları

 

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.4. Öğretim Kadrosu

 

AÇIKLAMALAR:

Merkezde öğretim üyesi istihdam edilmemekte, ihtiyaç duyulan kurslar için ilgili öğretim elemanları SEM Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilmektedir.

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.4. Öğretim Kadrosu

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.4. Öğretim Kadrosu

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 

B.4. Öğretim Kadrosu

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Düzey:

Kanıtlar:

                                                                

 

 

 


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1.  Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

 

AÇIKLAMALAR:

 

Müdürlüğümüzün araştırma ve geliştirme misyonu bulunmamaktadır.

 

.

 


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1.  Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

 

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1.  Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

                  


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1.  Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

 

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

 


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 


C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

 

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

 

AÇIKLAMALAR:

-Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, kurs, seminer, eğitim-öğretim, araştırma

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileriweb sayfası aracılığı ile duyurmaktadır.

- Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği kanun veyönetmeliklere atıfta bulunularak sağlanmaktadır.

 

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1.  Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Düzey:

Kanıtlar: https://sem.ksu.edu.tr/

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1.  Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

 

D.1.2. Kaynaklar

 

Düzey:

Kanıtlar:

 

D. TOPLUMSAL KATKI

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Düzey:

Kanıtlar: 

 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Merkezimiz, her alanda kursiyerlere kurslar düzenlemekte ve akademik çalışmalar yürütmektedir.

2021 yılında gerçekleştirdiği kurslar şunlardır

 

Kursun Adı

Ders Saati

Katılımcı Sayısı

I.II.III. ve IV Seviye Yangın Eğitici Eğitimleri

64

73

İngilizce Akademik Yazım Kursu

20

7

Diksiyon Kursu

16

12

Siyer-i Nebi Kursu

10

4

Uygulamalı Temel Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

16

32

Yüksekte Çalışma Eğitimi

8

32

Emlak Danışmanlığı Kursu

100

24

Yaratıcı Yazarlık Kursu

18

6

Emlak Danışmanlığı Kursu

100

12

Materyal Tasarım Atölye Çalışması Eğitimi

10

38

Deney Hayvanları Kullanımı Kursu I (Teorik)

40

27

Deney Hayvanları Kullanımı Kursu II (Uygulamalı)

35

27

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Kursu

40

20

Toplam

477

314

 

 

 

GÖSTERGELER

1. Kuruma Ait Bilgiler

 

1- Ön Lisans/Lisans Program Sayısı

-

2- Yüksek Lisans Program Sayısı(Enstitülerden)

 

3- Doktora Program Sayısı(Enstitülerden)

 

4- Sanatta Yeterlilik Program Sayısı(Enstitülerden)

 

5- Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2)

 

6- Ön Lisans/Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı

 

7- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı